O projekcie

   20 stycznia 2011 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu konkursowego nr POIS.05.03.00-00-280/10 "Projekty planów ochrony 5 ostoi Natura 2000 wyznaczonych na obszarach morskich w województwie zachodniopomorskim", realizowanego jest ramach V osi priorytetowej (ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych), działania 5.3 (opracowanie planów ochrony obszarów chronionych) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

   Projekt obejmuje zadania, które będą realizowane od 3 stycznia 2011 roku do 30 listopada 2014 roku, mające na celu stworzenie narzędzi umożliwiających skuteczną ochronę pięciu ostoi Natura 2000 wyznaczonych na obszarach morskich, poprzez opracowanie dla nich dokumentacji i projektów planów ochrony. Jest to ustawowy obowiązek sprawującego nadzór nad obszarami Natura 2000. Zgodnie z zapisami art. 27a ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) "nadzór nad obszarem Natura 2000 lub proponowanym obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty, znajdującym się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, sprawuje właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska lub na obszarach morskich - dyrektor urzędu morskiego, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 5", który mówi, że "w przypadku gdy obszar Natura 2000 obejmuje w całości lub w części obszar parku narodowego, sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 w granicach parku narodowego jest dyrektor parku narodowego", zaś art. 29 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż "projekt planu ochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego części sporządza sprawujący nadzór nad obszarem".

Główne cele Projektu to:

 • opracowanie dokumentacji przyrodniczej i projektów planów ochrony dla 5 obszarów Natura 2000;
 • kształtowanie postaw pronaturowych poprzez dystrybucję materiałów informacyjnych (foldery) oraz spotkania konsultacyjne w trakcie procesu planowania;
 • stworzenie bazy informacji przyrodniczej dla obszarów Natura 2000 poprzez wykorzystanie narzędzi internetowych i GIS-owych;
 • prawidłowy nadzór i zarządzania zasobami przyrodniczymi obszarów Natura 2000 w celu zachowania ich we właściwym stanie ochrony, poprzez uwzględnianie danych przyrodniczych w dokumentach planistycznych oraz w działaniach realizowanych na obszarach morskich i w strefie nadbrzeżnej;
 • pozyskanie aktualnych danych terenowych z zakresu inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, siedlisk i populacji gatunków roślin i zwierząt wymienionych w załącznikach I i II Dyrektywy Siedliskowej oraz gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej i gatunków migrujących nie wymienionych ww. załączniku, przy zastosowaniu aktualnych, wiarygodnych i powtarzalnych metod badawczych.

Zalew Szczeciński   Dokumentacja i projekty planów ochrony zostaną wykonane zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 401, z pózn. zm.), art. 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z pózn. zm.) i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), dla następujących obszarów Natura 2000 o łącznej powierzchni 664601.1 ha:

 1. obszary specjalnej ochrony ptaków wyznaczone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.):
  • "Zatoka Pomorska" (kod obszaru PLB990003),
  • "Zalew Szczeciński" (kod obszaru PLB320009),
  • "Zalew Kamieński i Dziwna" (kod obszaru PLB320011),
 2. obszary mające znaczenie dla wspólnoty (specjalne obszary ochrony siedlisk) zatwierdzone Decyzją wykonawczą Komisji z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia siódmego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 7358 (2013/741/UE) (Dz. Urz. UE L 350/287 z 21.12.2013):
  • "Ostoja na Zatoce Pomorskiej" (kod obszaru PLH990002),
  • "Ujście Odry i Zalew Szczeciński" (kod obszaru PLH320018).

   Powyższe obszary Natura 2000 wyznaczone są na polskich obszarach morskich, których mowa w ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, z późn. zm.), stanowiących morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne i wyłączną strefę ekonomiczna, położone w województwie zachodniopomorskim w:

 1. powiecie grodzkim:
  • miasto (gmina miejska): Świnoujście.
 2. powiecie kamieńskim:
  • miasto: Dziwnów, Kamień Pomorski, Międzyzdroje i Wolin;
  • gmina miejsko-wiejskie: Dziwnów, Kamień Pomorski, Międzyzdroje i Wolin.
 3. powiecie goleniowskim:
  • gmina miejsko-wiejska: Goleniów;
  • gmina wiejska: Stepnica.
 4. powiecie gryfickim:
  • gmina miejsko-wiejska: Trzebiatów i Rewal;
 5. powiecie polickim:
  • miasto: Nowe Warpno i Police;
  • gmina miejsko-wiejska: Nowe Warpno i Police;
 6. powiecie koszalińskim:
  • gmina wiejska: Będzino i Mielno;
 7. powiecie kołobrzeskim:
  • gmina miejska: Kołobrzeg;
  • gmina wiejska: Kołobrzeg, i Ustronie Morskie.

Zalew Szczeciński   W Projekcie będą wykorzystane już istniejące dane przyrodnicze na temat tych obszarów oraz pozyskane nowych danych, będących wynikiem przeprowadzonych prac terenowych, czego rezultatem będą zbiorcze dokumentacje przyrodnicze, na podstawie których zostaną wykonane projekty planów ochrony poddane konsultacjom społecznym podczas organizowanych spotkań tematycznych. Udział wszystkich zainteresowanych stron ma przyczynić się do realnego i szybkiego umożliwienia wdrażania tych planów w czynną ich realizację. Poprzez dokonanie inwentaryzacji przyrodniczej obszarów, określenie tendencji zmian, określenie istniejących i potencjalnych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, a także poprzez wskazanie działań ochronnych, zostanie zachowany i polepszony stan zasobów przyrodniczych, tj. siedlisk przyrodniczych, siedlisk i populacji gatunków roślin i zwierząt, będących głównymi przedmiotami ochrony na tych obszarach. Nastąpi także ograniczenie zmniejszania różnorodności biologicznej na terenie tych obszarów. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe ostoje Natura 2000 wyznaczone są nie tylko na obszarach morskich, a obejmują również ląd, za konieczne uznaje się dokonanie inwentaryzacji przyrodniczej tych terenów, bowiem prowadzone na nich działania oddziaływują na ekosystem wodny.

Wybrzeże Bałtyku   Prowadzenie skutecznej realizacji zadań wynikających z zapisów planów ochrony, m.in. poprzez właściwy monitoring przyrodniczy, pozwoli na dopuszczenie realizacji prośrodowiskowych zamierzeń inwestycyjnych, ograniczając tym samym działania niekorzystne dla elementów przyrodniczych obszarów Natura 2000. Z uwagi na szczególne walory i położenie tych ostoi na obszarach morskich, istnieje duża presja inwestycyjna na akweny wodne. Brak planów ochrony dla tych obszarów oraz planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów morskich powoduje utrudnienia w wydawaniu decyzji zakazujących realizacji zamierzeń inwestycyjnych, które poprzez swój charakter i lokalizację mogą zagrozić walorom przyrodniczym obszarów Natura 2000.

   Przeprowadzone działania zwiększą wiedzę na temat obszarów Natura 2000, usprawnią nadzór i zarządzanie nimi oraz włączą wszystkich interesariuszy w ich czynną ochronę, zaś uzyskane informacje przyrodnicze będą wykorzystywane przy procedurach środowiskowych realizowanych w przyszłości zamierzeń inwestycyjnych. Uzgodnione projekty planów ochrony dla obszarów Natura 2000 zostaną przedłożone ministrowi właściwemu ds. środowiska do zatwierdzenia i ustanowienia w drodze rozporządzenia na okres 20 lat. Plany ochrony obszarów Natura 2000 będą zatem nadrzędnym instrumentem, którego zapisy będą musiały być uwzględniane przy realizacji każdego działania inwestycyjnego bądź planistycznego, zlokalizowanego na ich terenie.

   Łączna kwota środków przeznaczonych na realizację projektu to 1 901 817 zł, z czego współfinansowanie budżetu państwa wynosi 15 % (tj. 285 273 zł), zaś finansowanie podlegające refundacji UE wynosi 85 % (tj. 1 616 544 zł). Po aneksowaniu w dniu 3 czerwca 2013 r. umowy, łączna kwota środków przeznaczonych na realizację projektu wynosi 1 701 817 zł, z czego współfinansowanie budżetu państwa wynosi 15 % (tj. 255 272,55 zł), zaś finansowanie podlegające refundacji UE wynosi 85 % (tj. 1 446 544,45 zł).

Po aneksowaniu w dniu 28 listopada 2013 r. umowy, łączna kwota środków przeznaczonych na realizację projektu wynosi 1 658 800 zł, z czego współfinansowanie budżetu państwa wynosi 15 % (tj. 248 820 zł), zaś finansowanie podlegające refundacji UE wynosi 85 % (tj. 1 409 980 zł).

Instytucja Zarządzająca (IZ) Instytucja Pośrednicząca (IP) Instytucja Wdrażająca (IW)
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
http://www.mir.gov.pl/.
Ministerstwo Środowiska,
Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,
http://www.mos.gov.pl/.
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
ul. Stawki 2, piętro 20, 00-193 Warszawa,
http://www.ckps.lasy.gov.pl/.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko