Aktualności

Zawiadomienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

Zawiadomienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 3 listopada 2014 r. (znak: OW-IV-074/096/01/14) o sporządzeniu projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000, tj.:

 • obszarów specjalnej ochrony ptaków:
  • "Zalew Szczeciński" (kod obszaru PLB320009);
  • "Zalew Kamieński i Dziwna" (kod obszaru PLB320011);
  • "Zatoka Pomorska" (kod obszaru PLB990003),
 • obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty / specjalnych obszarów ochrony siedlisk:
  • "Ujście Odry i Zalew Szczeciński" (kod obszaru PLH320018),
  • "Ostoja na Zatoce Pomorskiej" (kod obszaru PLH990002).

Jednocześnie informujemy o możliwości:

- zapoznania się z projektami planów ochrony dla ww. obszarów Natura 2000 na stronie internetowej http://www.natura2000ums.eu/materialy/, a także w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, pokój 124, tel. 91 44 03 325 (po uprzednim umówieniu się telefonicznie);

- składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków do projektów planów ochrony dla ww. Natura 2000 wyłącznie w formie pisemnej na adres Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, w terminie do dnia 19 grudnia 2014 r. (włącznie).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.


V spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000

V spotkanie w ramach konsultacji społecznych

IV spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000

IV spotkanie w ramach konsultacji społecznych IV spotkanie w ramach konsultacji społecznych IV spotkanie w ramach konsultacji społecznych IV spotkanie w ramach konsultacji społecznych IV spotkanie w ramach konsultacji społecznych IV spotkanie w ramach konsultacji społecznych IV spotkanie w ramach konsultacji społecznych IV spotkanie w ramach konsultacji społecznych IV spotkanie w ramach konsultacji społecznych IV spotkanie w ramach konsultacji społecznych IV spotkanie w ramach konsultacji społecznych IV spotkanie w ramach konsultacji społecznych IV spotkanie w ramach konsultacji społecznych

Komunikat

Trwają prace nad projektami planów ochrony dla obszarów Natura 2000, obejmujących akweny Zatoki Pomorskiej, Zalewu Szczecińskiego, Zalewu Kamieńskiego, cieśniny Dziwny.

W związku z informacjami, jakie pojawiły się w ostatnich dniach, w odniesieniu do zapisów zakazujących uprawiania sportów wodnych na powyższych obszarach, informujemy, że przedstawione w ubiegłym roku do publicznych konsultacji projekty planów ochrony przygotowane przez firmę Eco-Expert na zlecenie Urzędu Morskiego w Szczecinie, są obecnie zmieniane i uaktualniane, w celu uwzględnienia dotychczas nadesłanych uwag i wniosków, a także zaleceń Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Nowe wersje projektów planów ochrony ponownie będą udostępnione do konsultacji społecznych po 10 lipca br. Jednocześnie zostanie wyznaczony nowy termin na składanie uwag, wniosków lub propozycji modyfikacji przedstawionych zapisów. Projekty planów zostaną z końcem roku przesłane Ministrowi Środowiska, który rozpocznie postępowanie legislacyjne, związane z konsultacjami międzyresortowymi oraz ponownymi konsultacjami społecznymi.

Zgodnie z obowiązującym prawem, do projektów planów ochrony nie można wprowadzać zakazów, dotyczących jakichkolwiek rodzajów działalności bądź inwestycji. O ewentualnym możliwym negatywnym oddziaływaniu może przesądzić wyłącznie przeprowadzona ocena oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto przedmiotowe regulacje nie rodzą bezpośrednio obowiązków dla osób fizycznych oraz prawnych, lecz mają charakter wytycznych i zaleceń dla organów ochrony środowiska.

Należy zaznaczyć, że plany ochrony muszą wskazać zarówno istniejące, jak i potencjalne zagrożenia dla przedmiotów ochrony, dla których powołano dane obszary Natura 2000, tj. dla gatunków zwierząt, roślin lub siedlisk przyrodniczych. Sporty wodne generujące hałas mogą w określonych lokalizacjach stanowić zagrożenie dla części gatunków ptaków objętych ochroną w obszarach Natura 2000. Usuwanie zapisów o nawet potencjalnym wpływie takiej działalności na stan ochrony niektórych gatunków stanowiłoby uchybienie wymogom prawa.

W kolejnych wersjach projektów planów ochrony zostaną wskazane tylko fragmenty obszarów o największej koncentracji ptaków. Nie przewiduje się wprowadzenia zakazów dla uprawiania sportów wodnych. Plan ochrony ma za zadanie uporządkować i wyznaczyć ramy bezkonfliktowego korzystania z akwenów, z zachowaniem równowagi między ochroną środowiska a interesem człowieka w tych obszarach.


Informacja

Poniżej zostały zamieszczone odpowiedzi wykonawcy projektów planów ochrony na złożone w terminie do dnia 23 grudnia 2013 r. wnioski i uwagi odnoszące się do przedstawionych projektów planów (zamieszczonych na stronie internetowej http://www.natura2000ums.eu/materialy/) dla obszarów Natura 2000, tj.:

 • obszaru specjalnej ochrony ptaków:
  • "Zatoka Pomorska" (kod obszaru PLB990003),
 • obszaru mającego znaczenie dla wspólnoty (specjalnego obszaru ochrony siedlisk):
  • "Ostoja na Zatoce Pomorskiej" (kod obszaru PLH990002).

Odpowiedzi na nadesłane uwagi i wnioski.

Jednocześnie informujemy, że prowadzony proces konsultacji społecznych nie został zakończony. Nowe wersje projektów planów ochrony dla ww. obszarów Natura 2000, uwzględniających uwagi i wnioski zostaną niebawem zamieszczone na stronie internetowej. Kolejny etap konsultacji dla ww. obszarów Natura 2000 będzie kontynuowany w 2014 r., wraz z podaniem nowego terminu na wniesienie uwag i wniosków.


Informacja

Poniżej zostały zamieszczone odpowiedzi wykonawcy projektów planów ochrony na złożone w terminie do dnia 15 września 2013 r. wnioski i uwagi odnoszące się do przedstawionych projektów planów (zamieszczonych na stronie internetowej http://www.natura2000ums.eu/materialy/) dla obszarów Natura 2000, tj.:

 • obszaru specjalnej ochrony ptaków:
  • "Zalew Szczeciński" (kod obszaru PLB320009);
  • "Zalew Kamieński i Dziwna" (kod obszaru PLB320011),
 • obszaru mającego znaczenie dla wspólnoty (specjalnego obszaru ochrony siedlisk):
  • "Ujście Odry i Zalew Szczeciński" (kod obszaru PLH320018).

Odpowiedzi na nadesłane uwagi i wnioski.

Dodatkowe odpowiedzi na nadesłane uwagi i wnioski.

Jednocześnie informujemy, że prowadzony proces konsultacji społecznych nie został zakończony. Nowe wersje projektów planów ochrony dla ww. obszarów Natura 2000, uwzględniających uwagi i wnioski zostaną niebawem zamieszczone na stronie internetowej. Kolejny etap konsultacji dla ww. obszarów Natura 2000 będzie kontynuowany w 2014 r., wraz z podaniem nowego terminu na wniesienie uwag i wniosków.


Komunikat

Przypominamy, że termin składania uwag i wnioski do projektów planów ochrony (zamieszczonych na stronie internetowej http://www.natura2000ums.eu/materialy/) dla obszarów Natura 2000, tj.:

 • obszaru specjalnej ochrony ptaków:
  • "Zatoka Pomorska" (kod obszaru PLB990003),
 • obszaru mającego znaczenie dla wspólnoty (specjalnego obszaru ochrony siedlisk):
  • "Ostoja na Zatoce Pomorskiej" (kod obszaru PLH990002),

upływa dnia 23 grudnia 2013 r.

Odpowiedzi na nadesłane uwagi i wnioski dla powyższych projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 będą rozpatrywane od 24 grudnia 2013 r.

Jednocześnie informujemy, że złożone wnioski i uwagi, otrzymane zarówno drogą pocztową jak i elektroniczną, zostaną przekazane Wykonawcom projektów planów ochrony celem ich rozpatrzenia i ustosunkowania się. Odpowiedzi na przesłane uwagi i wnioski zostaną opublikowane wyłącznie na stronie internetowej http://www.natura2000ums.eu/ogloszenia.


III spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000

Zdjęcia ze spotkania w dniu 15 listopada 2013 r. Zdjęcia ze spotkania w dniu 15 listopada 2013 r. Zdjęcia ze spotkania w dniu 15 listopada 2013 r. Zdjęcia ze spotkania w dniu 15 listopada 2013 r. Zdjęcia ze spotkania w dniu 15 listopada 2013 r. Zdjęcia ze spotkania w dniu 15 listopada 2013 r. Zdjęcia ze spotkania w dniu 15 listopada 2013 r. Zdjęcia ze spotkania w dniu 15 listopada 2013 r. Zdjęcia ze spotkania w dniu 15 listopada 2013 r. Zdjęcia ze spotkania w dniu 15 listopada 2013 r. Zdjęcia ze spotkania w dniu 15 listopada 2013 r. Zdjęcia ze spotkania w dniu 15 listopada 2013 r. Zdjęcia ze spotkania w dniu 15 listopada 2013 r.

Zawiadomienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

Zawiadomienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 15 października 2013 r. (znak: OW-IV-074/097/01/13) o terminie i miejscu III spotkania
(II dotyczącego projektów planów ochrony) w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000.

Pobierz dokument »


Komunikat

Uprzejmie dziękujemy wszystkim osobą (przedstawicielom organów administracji samorządowej i terenowych organów administracji rządowej, stowarzyszeniom, organizacjom ekologicznym, właścicielom nieruchomości, użytkownikom gruntów rolnych, leśnych oraz wód), które złożyły wnioski i uwagi do przedstawionych projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000, tj.:

 • obszarów specjalnej ochrony ptaków:
  • „Zalew Szczeciński” (kod obszaru PLB320009);
  • „Zalew Kamieński i Dziwna” (kod obszaru PLB320011),
 • obszaru mającego znaczenie dla wspólnoty (specjalnego obszaru ochrony siedlisk):
  • „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (kod obszaru PLH320018).

Jednocześnie informujemy, że złożone wnioski i uwagi, otrzymane zarówno drogą pocztową jak i elektroniczną, zostały przekazane Wykonawcom projektów planów ochrony celem ich rozpatrzenia i ustosunkowania się. Odpowiedzi na przesłane uwagi i wnioski zostaną opublikowane wyłącznie na stronie internetowej http://www.natura2000ums.eu/ogloszenia. Z uwagi na dużą liczbę pism prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.


Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w dniach 12 - 16 sierpnia 2013 r. osoba, zajmująca się sprawami projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000, będzie nieobecna w pracy. Z wszelkimi pytaniami (mailowymi, telefonicznymi) proszę kontaktować się od 19 sierpnia 2013 r. Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.

Komunikat

Przypominamy, że termin składania uwag i wnioski do projektów planów ochrony (zamieszczonych na stronie internetowej http://www.natura2000ums.eu/materialy/) dla obszarów Natura 2000, tj.:

 • obszarów specjalnej ochrony ptaków:
  • "Zalew Szczeciński" (kod obszaru PLB320009);
  • "Zalew Kamieński i Dziwna" (kod obszaru PLB320011),
 • obszaru mającego znaczenie dla wspólnoty (specjalnego obszaru ochrony siedlisk):
  • "Ujście Odry i Zalew Szczeciński" (kod obszaru PLH320018),

upływa dnia 15 września 2013 r.

Odpowiedzi na nadesłane uwagi i wnioski dla powyższych projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 będą rozpatrywane od 15 września 2013 r.


II spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000

 II spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 II spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 II spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 II spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 II spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 II spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 II spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 II spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 II spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 II spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 II spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 II spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 II spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 II spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 II spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000

Informacja

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustaleniami spotkania konsultacyjnego z dnia 12 lipca 2013 r., termin składania uwag i wnioski do projektów planów ochrony (zamieszczonych na stronie internetowej http://www.natura2000ums.eu/materialy/) dla obszarów Natura 2000, tj.:

 • obszarów specjalnej ochrony ptaków:
  •  „Zalew Szczeciński” (kod obszaru PLB320009);
  • „Zalew Kamieński i Dziwna” (kod obszaru PLB320011),
 • obszaru mającego znaczenie dla wspólnoty (specjalnego obszaru ochrony siedlisk):
  •  „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (kod obszaru PLH320018),

wyznaczono do dnia 15 września 2013 r.


Zawiadomienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

Zawiadomienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2013 r. (znak: OW-IV-074/063/01/13) o terminie i miejscu II spotkania
(I dotyczącego projektów planów ochrony) w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000.

Pobierz dokument »


Informacja

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu do dnia 27 czerwca 2013 r. terminu składania uwag i wniosków do materiałów zamieszczonych w dniu 29 kwietnia 2013 r. na stronie internetowej http://www.natura2000ums.eu/materialy/ dotyczących wyników inwentaryzacji przyrodniczych dla ww. obszarów Natura 2000.


Informacja

W związku z planowanym zakończeniem prac związanych z opracowaniem dokumentacji przyrodniczych dla obszarów Natura 2000:

 • obszarów specjalnej ochrony ptaków:
  • „Zatoka Pomorska” (kod obszaru PLB990003);
  • „Zalew Szczeciński” (kod obszaru PLB320009);
  • „Zalew Kamieński i Dziwna” (kod obszaru PLB320011),
 • obszarów mających znaczenie dla wspólnoty (specjalnych obszarów ochrony siedlisk):
  • „Ostoja na Zatoce Pomorskiej” (kod obszaru PLH990002);
  • „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (kod obszaru PLH320018),

uprzejmie informujemy, że uwagi i wnioski do materiałów zamieszczonych w dniu 29 kwietnia 2013 r. na stronie internetowej http://www.natura2000ums.eu/materialy/ dotyczących wyników inwentaryzacji przyrodniczych dla ww. obszarów Natura 2000, można składać w formie pisemnej na adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) tj. formularza zamieszczonego na stronie internetowej http://www.natura2000ums.eu/konsultacje/ lub bezpośrednio na adres e-mail: azych@ums.gov.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2013 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informujemy, że dnia 12 lipca 2013 r. (piątek), o godz. 1000, w sali 118 Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, planowane jest kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywanych projektów planów ochrony dla następujących obszarów Natura 2000:

 • obszarów specjalnej ochrony ptaków:
  • „Zalew Szczeciński” (kod obszaru PLB320009);
  • „Zalew Kamieński i Dziwna” (kod obszaru PLB320011),
 • obszaru mającego znaczenie dla wspólnoty (specjalnego obszaru ochrony siedlisk):
  • „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (kod obszaru PLH320018),

Projekty planów ochrony dla ww. obszarów Natura 2000 zostaną udostępnione w połowie miesiąca czerwca 2013 r. na stronie internetowej http://www.natura2000ums.eu/materialy/ do zapoznanie się z ich treścią, zgłaszania uwag i wniosków.

Informacje o terminach spotkań konsultacyjnych dotyczących opracowywanych projektów planów ochrony dla pozostałych obszarów Natura 2000 zostaną zamieszczone w miesiącu lipcu 2013 r.


I spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000

Notatka ze spotkania.

Lista obecności.

Prezentacje:

Prezentacje dla:

Zdjęcia ze spotkania w dniu 10 maja 2013 r.

I spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 I spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 I spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 I spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 I spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 I spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 I spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 I spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 I spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 I spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 I spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 I spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 I spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 I spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 I spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 I spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000


Zawiadomienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

Zawiadomienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2013 r. (znak: OW-IV-074/043/01/13) o terminie i miejscu I spotkaniu w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000.

Pobierz dokument »


Rozmieszczenie tablic urzędowych z nazwą obszarów Natura 2000

Uprzejmie informujemy, że ukończono proces inwentaryzacji i aktualizacji rozmieszczenia tablic informacyjnych Natura 2000 na obszarach objętych niniejszym projektem. W obecnej chwili wszystkie punkty wraz z dokumentacją fotograficzną zostały naniesione na mapę. Zdjęcie danego punktu można uzyskać po kliknięciu na ikonę w wybranym obszarze. Zachęcamy do zapoznania się z serwisem mapowym Natura 2000.


Zawiadomienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

Zawiadomienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2011 r. (znak: OW-IV-074/118/01/11) o przystąpieniu do opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 wraz z opisem założeń.

Pobierz dokument »


Podpisanie umowy z ECO-EXPERT

W dniu 8 czerwca 2011 r. została zawarta umowa z firmą ECO-EXPERT Sebastian Guentzel i Łukasz Ławicki Spółka jawna, ul. Monte Cassino 18a/201, 70-467 Szczecin, wybraną w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 3 czerwca 2011 r., na wykonanie dokumentacji przyrodniczych i projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000.


Podpisanie umowy na dofinansowanie Projektu

W dniu 20 stycznia 2011 r. Pan Andrzej Borowiec, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz Radomir Dyjak, Kierownik Pionu Projektów w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie podpisali umowę o dofinansowanie projektu konkursowego nr POIS.05.03.00-00-280/10 pn. "Projekty planów ochrony 5 ostoi Natura 2000 wyznaczonych na obszarach morskich w województwie zachodniopomorskim", realizowanego w ramach V osi priorytetowej (ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych), działania 5.3 (opracowanie planów ochrony obszarów chronionych) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. . Łączna kwota środków przeznaczonych na realizację projektu to 1 901 817 zł, z czego współfinansowanie budżetu państwa wynosi 15 % (tj. 285 273 zł), zaś finansowanie podlegające refundacji UE wynosi 85 % (tj. 1 616 544 zł).


Wpisanie Projektu na listę rankingową

W dniu 27 maja 2010 r. Projekt został wpisany na listę rankingową projektów w ramach konkursu 7/2009 "Plany ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz innych obszarów chronionych" zatwierdzoną przez Pana Ministra Stanisława Gawłowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko