Materiały

 1. Projekty planów ochrony dla obszarów Natura 2000 (stan na dzień 3 listopada 2014 r.):
  1. Obszar specjalnej ochrony ptaków "Zatoka Pomorska" (kod obszaru PLB990003).
   1. Mapa do załącznika nr 5. 
  2. Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty / specjalny obszar ochrony siedlisk "Ostoja na Zatoce Pomorskiej" (kod obszaru PLH990002).
 2. Projekty planów ochrony dla obszarów Natura 2000 (stan na dzień 3 listopada 2014 r.):
  1. Obszar specjalnej ochrony ptaków "Zalew Szczeciński" (kod obszaru PLB320009).
   1. Mapa do załącznika nr 5. 
  2. Obszar specjalnej ochrony ptaków "Zalew Kamieński i Dziwna" (kod obszaru PLB320011). 
   1. Mapa do załącznika nr 5. 
  3. Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty / specjalny obszar ochrony siedlisk "Ujście Odry i Zalew Szczeciński" (kod obszaru PLH320018).

 1. Wstępne projekty planów ochrony dla obszarów Natura 2000 (stan na dzień 15 października 2013 r.):
  1. Obszar specjalnej ochrony ptaków "Zatoka Pomorska" (kod obszaru PLB990003).
   1. Mapa do załącznika nr 5.
  2. Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty / Specjalny obszar ochrony siedlisk "Ostoja na Zatoce Pomorskiej" (kod obszaru PLH990002).

 1. Projekty planów ochrony dla obszarów Natura 2000 (stan na dzień 24 czerwca 2013 r.):
  1. Obszar specjalnej ochrony ptaków "Zalew Szczeciński" (kod obszaru PLB320009).
  2. Obszar specjalnej ochrony ptaków "Zalew Kamieński i Dziwna" (kod obszaru PLB320011).
  3. Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty / Specjalny obszar ochrony siedlisk "Ujście Odry i Zalew Szczeciński" (kod obszaru PLH320018).

 1. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z załącznikami mapowymi dla obszarów Natura 2000: obszarów specjalnej ochrony ptaków "Zatoka Pomorska" (kod obszaru PLB990003) i obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty / specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Ostoja na Zatoce Pomorskiej" (kod obszaru PLH990002).

  Aktualne mapy (stan na dzień 10 lipca 2013 r.):

  1. Mapa przebiegu granicy obszarów Natura 2000. Część 1 Część 2
  2. Mapa rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000. Część 1 Część 2
  3. Mapa rozmieszczenia kręgowców (ssaki) w obszarze Natura 2000. Część 1 Część 2
  4. Mapa rozmieszczenia kręgowców (ptaki) w obszarze Natura 2000. Częśc 1 Część 2
  5. Mapy średniego zagęszczenia ptaków w obszarze Natura 2000:
   1. lodówki,
   2. uhli,
   3. markaczki,
   4. perkoza rogatego,
   5. nurów,
   6. nura czarnoszyjego,
   7. nura rdzawoszyjego.
  6. Mapa istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla obszarów Natura 2000. Część 1 Część 2

 

 1. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z załącznikami mapowymi dla obszarów Natura 2000: obszarów specjalnej ochrony ptaków "Zalew Szczeciński" (kod obszaru PLB320009) i "Zalew Kamieński i Dziwna" (kod obszaru PLB320011), oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty / specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Ujście Odry i Zalew Szczeciński" (kod obszaru PLH320018).

  Aktualne mapy (stan na dzień 11 lipca 2013 r.):

  1. Mapa przebiegu granicy obszarów Natura 2000 oraz innych istniejących i projektowanych form ochrony przyrody.
  2. Mapa rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000.
  3. Mapa rozmieszczenia bezkręgowców w obszarze Natura 2000.
  4. Mapa rozmieszczenia kręgowców (ryby, minogi, płazy, ssaki) w obszarze Natura 2000.
  5. Mapa rozmieszczenia kręgowców (ptaki) w obszarze Natura 2000 z wyłączeniem gatunków wymagających ustalenia stref ochrony dostępnych do wglądu w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie.
  6. Mapa istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla obszarów Natura 2000.

 2. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. o sprostowaniu błędu (Dz. U. z 2011 r. Nr 67, poz. 358).
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1041).
 4. Prezentacja "Natura 2000 a zarządzanie strefą brzegową".
 5. Prezentacja "Zalew Szczeciński - położenie, usytuowanie prawne".
 6. Prezentacja " Projekty planów ochrony dla obszarów Natura 2000 wyznaczonych na Zalewie Szczecińskim".
 7. Prezentacja "Udział organów administracji morskiej w procesie tworzenia planów ochrony obszarów Natura 2000 oraz w procedurach ocen oddziaływania na środowisko".
 8. Materiał informacyjny o Projekcie.
 9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE L 20 z 26.01.2009 r., str. 7).
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 507).
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 358 ).
 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 81).
 13. Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia szóstego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8135 (2013/23/UE) (Dz. Urz. UE L 24/58 z 26.1.2013).
 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2011 r. Nr 237, poz. 1419).
 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133).
 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 510).
 17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 401).
 18. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).
 19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2665).
 20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1765).
 21. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627).
 22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U. z 2001 r. Nr 92, poz. 1029).
 23. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. poz. 934).
 24. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992 r., str. 7, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102, z późn. zm.).
 25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1302).


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko