Zadania

Projekt obejmuję realizację następujących zadań:

Nr

Nazwa zadania

Opis zadania

Uzasadnienie realizacji zadania

I. Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej.

1.

Opracowanie dokumentacji do przetargu na wybór wykonawców dokumentacji i projektów planów ochrony obszarów Natura 2000 oraz przeprowadzenie procedury przetargowej.

1. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia zgodnego z wymogami dotyczącymi tworzenia dokumentacji i projektów planów ochrony obszarów Natura 2000, tj. z treścią ustawy o ochronie przyrody, rozporządzenia w sprawie trybu i zakresu opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000, z treścią przewodników metodycznych i wytycznych dotyczących planowania ochrony obszarów Natura 2000. Przedstawienie wykazu istniejących publikacji i opracowań zawierających dane przyrodnicze potrzebne do wykorzystania i ich uaktualnienia.

2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

3. Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do realizacji zamówienia i wyborze wykonawców.

4. Wybór wykonawcy lub wykonawców zamówienia.

5. Procedura przetargowa będzie obejmować przygotowanie i ogłoszenie 2 przetargów:
a) przetarg pierwszy - obejmujący wykonanie łącznej dokumentacji dla obszarów Natura 2000 OSO "Zatoka Pomorska" i SOO "Ostoja na Zatoce Pomorskiej" oraz dwóch osobnych projektów planów ochrony dla tych ostoi - po jednym dla każdego obszaru,
b) przetarg drugi - obejmujący wykonanie łącznej dokumentacji dla obszarów Natura 2000 OSO "Zalew Szczeciński", OSO "Zalew Kamieński i Dziwna", SOO "Ujście Odry i Zalew Szczeciński" oraz trzech osobnych projektów planów ochrony dla tych ostoi - po jednym dla każdego obszaru.

6. Efektem przeprowadzonych zamówień będzie otrzymanie:
a) 2 dokumentacji dla obszarów Natura 2000 (jedna wspólna dokumentacja dla obszarów Natura 2000 OSO "Zatoka Pomorska" i SOO "Ostoja na Zatoce Pomorskiej" oraz jedna wspólna dokumentacja dla obszarów Natura 2000 OSO Zalew Szczeciński", OSO "Zalew Kamieński i Dziwna", SOO "Ujście Odry i Zalew Szczeciński"),
b) 5 projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 (po jednym projekcie planów ochrony dla obszarów Natura 2000 OSO "Zatoka Pomorska", SOO "Ostoja na Zatoce Pomorskiej", OSO Zalew Szczeciński", OSO "Zalew Kamieński i Dziwna", SOO "Ujście Odry i Zalew Szczeciński").

1. Realizacja głównego zadanie projektu prowadząca bezpośrednio do uzyskania jego podstawowych produktów i rezultatów.

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 401).

4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.).

2.

Opracowanie dokumentacji do przetargu na wybór wykonawcy tablic urzędowych z nazwą obszarów Natura 2000 oraz przeprowadzenie procedury przetargowej.

1. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia obejmującego wykonanie 50 tablic urzędowych (po 10 dla każdego obszaru) zgodnych wymogami rozporządzenia w sprawie wzoru tablic.

2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

3. Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do realizacji zamówienia i wyborze wykonawcy.

4. Wybór 1 wykonawcy zamówienia.

5. Procedura przetargowa będzie obejmować przygotowanie i ogłoszenie 1 przetargu.

6. Efektem przeprowadzonego zamówienia będzie otrzymanie 50 tablic urzędowych.

1. Konieczność oznaczenia urzędowego obszarów Natura 2000.

2. Art 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru tablic (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2665).

3.

Opracowanie dokumentacji do przetargu na wybór mediatora/mediatorów uczestniczących w spotkaniach konsultacyjnych projektów planów ochrony obszarów Natura 2000 oraz przeprowadzenie procedury przetargowej.

1. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

2. Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do realizacji zamówienia i wyborze wykonawców.

3. Wybór wykonawcy lub wykonawców zamówienia.

4. Procedura przetargowa będzie obejmować przygotowanie i ogłoszenie 5 przetargów (po jednym dla każdego obszaru Natura 2000).

 5. Efektem przeprowadzonego zamówienia będzie wybór mediatora/mediatorów, w liczbie od 1 do 5.

1. Na każdym etapie tworzenia projektów planów ochrony konieczne jest zorganizowanie spotkań konsultacyjnych nadzorujących obszary Natura 2000 i wykonawców planów z „grupami interesów, interesariuszami, społeczeństwem, przedstawicieli instytucji, administracji samorządowej i innych organów urzędowych, przy współudziale mediatorów. Ich zadaniem będzie przeprowadzenie przebiegu spotkań, merytorycznej i konstruktywnej dyskusji, rozwiązywanie konfliktów i pomoc w wypracowaniu zapisów planu uwzględniających interesy każdej ze Stron.

2. Spotkania tematyczne z udziałem mediatorów będą dotyczyć określonych zagadnień uwzględnianych w zapisach planów, takich jak: turystyka i rekreacja, leśnictwo, łowiectwo, wędkarstwo, gospodarka morska, gospodarka wodna, rolnictwo. planowanie przestrzenne.

3. Dla każdego obszaru Natura 2000 planowane jest zorganizowanie 3 takich spotkań tematycznych (łącznie 15).

4.

Opracowanie dokumentacji do przetargu na wybór wykonawcy strony internetowej oraz przeprowadzenie procedury przetargowej.

1. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

2. Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do realizacji zamówienia i wyborze wykonawcy.

3. Wybór 1 wykonawcy zamówienia.

4. Procedura przetargowa będzie obejmować przygotowanie i ogłoszenie 1 przetargu.

5. Efektem przeprowadzonego zamówienia będzie wybór 1 wykonawcy strony internetowej.

1. Strona internetowa zamieszczona na serwerze zamawiającego, będzie źródłem informacji o realizowanym projekcie, ogólnodostępną bazę przyrodniczą i elektronicznym informatorem mapowym o obszarach Natura 2000.

2. Wykonawca dokumentacji i planów zobowiązany jest do przedstawienia uzyskanych informacji w formie elektronicznej tj. poprzez przedstawienia danych w postaci GIS (warstwy mapy numerycznej) i stworzenie opisowej bazy informatycznej z danymi przyrodniczymi, które będą edytowane lub uzupełniane. Strona www będzie miejscem gdzie wszystkie dane będą bezpłatnie udostępniane i ogólnodostępne. Umożliwi udział społeczeństwa w ochronie obszarów Natura 2000. Na portalu internetowym zostanie zamieszczona dokumentacja oraz projekty planów ochrony obszarów Natura 2000 w celu zarówno zapoznania się z ich treścią, jak i w celu weryfikacji danych przyrodniczych oraz przedstawienia uwag i propozycji zmian, które mogą być pomocne przy przyszłościowej weryfikacji zapisów planów.

3. Poprzez stworzenie strony internetowej ułatwiony zostanie nadzór i zarządzanie obszarami Natura 2000 oraz włączenie zainteresowanych stron w ich ochronę.

4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.).

5.

Opracowanie dokumentacji do przetargu na wybór wykonawcy folderów informacyjnych oraz przeprowadzenie procedury przetargowej.

1. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia obejmującego wykonanie 5000 szt. folderów.

2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

3. Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do realizacji zamówienia i wyborze wykonawcy.

4. Wybór 1 wykonawcy zamówienia.

5. Procedura przetargowa będzie obejmować przygotowanie i ogłoszenie 1 przetargu.

6. Efektem przeprowadzonego zamówienia będzie wybór 1 wykonawcy folderów informacyjnych.

1. Folderów informacyjny o walorach przyrodniczych obszarów Natura 2000 i potrzebach ich ochrony, a także o realizowanym projekcie i jego efektach, ma na celu przedstawienie w sposób przystępny i prosty opisu walorów przyrodniczych obszarów Natura 2000, przekazanie wiedzy edukacyjnej z zakresu ochrony i celowości wyznaczenia obszarów Natura 2000.

2. Foldery informacyjne w ilości 5000 szt. będą zawierały tekst z opisem walorów przyrodniczych obszarów Natura 2000, fotografie przyrodnicze, mapy obszarów oraz informacje o realizowanym projekcie. Wszystkie potrzebne materiały zostaną dostarczone przez zleceniającego zamówienie. Folder będzie przejrzystym, zrozumiałym opracowaniem z łatwo przyswajalnym tekstem, zamieszczonym w ciekawej szacie graficznej i z interesującym materiałem fotograficznym.

3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.).

6.

Opracowanie dokumentacji do przetargu na wybór recenzentów oraz przeprowadzenie procedury przetargowej.

1. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

2. Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do realizacji zamówienia i wyborze wykonawców.

3. Wybór wykonawcy lub wykonawców zamówienia.

4. Procedura przetargowa będzie obejmować przygotowanie i ogłoszenie 5 przetargów (po jednym dla każdego obszaru Natura 2000).

5. Efektem przeprowadzonego zamówienia będzie wybór recenzenta/recenzentów, w liczbie od 1 do 5.

1. Przy realizacji zadań polegających na opracowaniu dokumentacji przyrodniczej, projektów planów ochrony i innych dokumentów planistycznych, potrzebne jest poddanie ich niezależnej, eksperckiej analizie, zwłaszcza pod kątem merytorycznym, w celu oceny i weryfikacji zastosowanej metodologii prac oraz jakości, rzetelności i prawdziwości przedstawionych danych przyrodniczych z badań terenowych i ich przydatność do dalszego wykorzystania. Ze względu na stopień skomplikowania obszarów obejmujących ekosystemy morskie i lądowe ekosystemy stref nadbrzeżnej, recenzent powinien posiadać wykształcenie wyższe (preferowane przyrodnicze) oraz reprezentować określoną specjalizację naukową (oceanolog/biolog morza, botanik, zoolog/ornitolog, planista) i posiadać udokumentowane doświadczenie w planowaniu i zarządzaniu ochroną przyrody udokumentowane dorobkiem eksperckim lub naukowym. Wybrani recenzenci zostaną przedstawieni CKPŚ do akceptacji.

2. Przewodniki metodyczne i wytyczne dotyczące planowania ochrony obszarów Natura 2000.

II. Realizacja przedsięwzięcia.

7.

Opracowanie dokumentacji dla 5 obszarów Natura 2000.

1. Inwentaryzacja i ocena stanu elementów przyrodniczych dla których ochrony zostały wyznaczono obszary Natura 2000.

2. Uzyskanie danych w oparciu o przeprowadzone badania terenowe oraz o analizę i zbiór wszystkich dostępnych - aktualnych i starszych (publikowanych i niepublikowanych) publikacji, książek, opracowań, ekspertyz, dokumentów itp. - przydatnych do sporządzenia planu i służących źródło danych przyrodniczych o obszarach Natura 2000.

3. Inwentaryzację i ocenę stanu populacji gatunków zwierząt i ich siedlisk, dla których został wyznaczony obszar Natura 2000.

4. Zbiór wszystkich danych przyrodniczych i ich przedstawienie z zastosowaniem systemu GIS i baz informatycznych.

5. Stworzenie cyfrowych i analogowych map tematycznych w oparciu o mapy państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub z dowiązaniem do punktów państwowej sieci geodezyjnej.

6. Zaktualizowanie Standardowy Formularz Danych obszarów Natura 2000. 7. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

1. Realizacja głównego zadania projektu, prowadząca bezpośrednio do uzyskania jego podstawowego produktu i rezultatu.

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 401).

4. Przewodniki metodyczne i wytyczne dotyczące planowania ochrony obszarów Natura 2000.

8.

Wykonanie tablic urzędowych z nazwą obszarów Natura 2000.

1. 50 szt. tablic urzędowych z nazwą obszarów Natura 2000.

2. Lokalizacja tablic urzędowych na wyznaczonych miejscach w terenie.

1. Konieczność oznaczenia urzędowego obszarów Natura 2000.

2. Art 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru tablic (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2665).

9.

Udział i praca mediatorów w 15 spotkaniach konsultacyjnych projektów planów ochrony obszarów Natura 2000.

Udział i praca mediatorów w 15 spotkaniach konsultacyjnych projektów planów ochrony obszarów Natura 2000.

Pomoc przy przeprowadzeniu spotkań, merytorycznej i konstruktywnej dyskusji, rozwiązywaniu konfliktów w celu wypracowania zapisów projektów planu ochrony uwzględniających interesy każdej ze stron uczestniczących w procesie ich powstawania.

10.

5 recenzji dokumentacji i projektów planów ochrony.

Uzyskanie opinii i oceny nt. dokumentacji i projektów planów ochrony jako efekt pracy niezależnego recenzenta.

Konieczność uzyskania niezależnej, eksperckiej analizy, otrzymanej dokumentacji i projektów planów ochrony w celu oceny i weryfikacji zastosowanej metodologii prac oraz jakości, rzetelności i prawdziwości przedstawionych danych przyrodniczych z badań terenowych i ich przydatność do dalszego wykorzystania.

11.

15 spotkań konsultacyjnych odnośnie proponowanych zapisów w projektach planów ochrony obszarów Natura 2000.

Organizacja 15 spotkań spotkaniach konsultacyjnych dla projektów planów ochrony obszarów Natura 2000, w siedzibach urzędów gminnych, w siedzibie Wolińskiego Parku Narodowego lub w innych miejscach z ogólnodostępnych z odpowiednim zapleczem lokalowym, których lokalizacja będzie na terenie lub w sąsiedztwie poszczególnych obszarów Natura 2000.

1. Umożliwienie merytorycznej i konstruktywnej dyskusji, oraz rozwiązywania konfliktów w celu wypracowania zapisów projektów planu ochrony uwzględniających interesy każdej ze Stron uczestniczących w procesie ich powstawania.

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 401).

4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.).

5. Przewodniki metodyczne i wytyczne dotyczące planowania ochrony obszarów Natura 2000.

12.

Opracowanie projektów planów ochrony dla 5 obszarów Natura 2000.

1. Przedstawienie zagadnień planistycznych odnoszące się do obszarów Natura 2000.

2. Przedstawienie opisu, identyfikacji i oceny potencjalnych i istniejących zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków ptaków i zwierząt będących przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000.

3. Określenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, zachowania integralności obszaru Natura 2000 oraz spójności sieci obszarów Natura 2000, odnoszących się w szczególności do:
a) innych form ochrony przyrody, pokrywających się z obszarem Natura 2000,
b) zagospodarowania przestrzennego, w tym w szczególności terenów lokalizacji zabudowy możliwej bez szkody dla obszaru Natura 2000, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, infrastruktury turystycznej i edukacyjnej, a także obszarów, które powinny być zalesione oraz obszarów wyłączonych z zalesiania,
c) zagospodarowania obszarów morskich,
d) gospodarowania wodami,
e) gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej,
f) śródlądowych wód powierzchniowych płynących, w których powinna być zachowana lub odtworzona możliwość wędrówki ryb i innych organizmów wodnych.

4. Określenie działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację.

5. Przedstawienie lokalizacji działań ochronnych.

6. Przedstawienie wskaźników właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, siedlisk i gatunków ptaków i zwierząt, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000.

7. Określenie sposobów monitoringu realizacji działań ochronnych oraz ich skutków.

8. Określenie sposobów monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, siedlisk i gatunków ptaków i zwierząt, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000.

9. Określenie stałych powierzchni do monitoringu w odniesieniu do ptaków.

10. Przedstawienie propozycji zmian lub informacji do uwzględnienia w projektowanych i istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, które są niezbędne dla które są dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, siedlisk i gatunków ptaków i zwierząt dla których wyznaczono obszar Natura 2000.

11. Analiza istniejących opracowań planistycznych pod kątem ich zgodności z celami ochrony obszaru Natura 2000.

12. Opis przebiegu granic obszaru Natura 2000 (według wydzieleń geodezyjnych) wraz z projektem ewentualnej korekty granic.

13. Uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii.

14. Wykonanie projekt rozporządzenia planu ochrony obszaru Natura 2000 na 20 lat.

1. Realizacja głównego zadania projektu, prowadząca bezpośrednio do uzyskania jego podstawowego produktu i rezultatu.

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 401).

4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.).

5. Przewodniki metodyczne i wytyczne dotyczące planowania ochrony obszarów Natura 2000.

III. Komunikacja i rozpowszechnianie informacji nt. efektów projektu oraz monitorowanie/ewaluacja efektów projektu.

13.

Spotkanie podsumowujące i kończące realizację projektu.

Zorganizowanie spotkanie przez beneficjenta projektu, z udziałem nadzorujących obszary Natura 2000, przedstawicieli CKPŚ, przedstawicieli MRR, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wolińskiego Parku Narodowego, władz szczebla samorządowego i wojewódzkiego, urzędników, naukowców, osób i organizacji uczestniczących w tworzeniu planów ochrony i z udziałem wykonawców poszczególnych zadań projektu.

Spotkania jest przedstawieniem efektów z realizacji poszczególnych celów projektu. Podsumowuje i kończy projekt. Umożliwia spotkanie wszystkich osób biorących udział w planowaniu ochrony obszarów Natura 2000.

14.

Wykonanie strony internetowej (projekt graficzny, wizualizacje, zredagowanie i wprowadzenie treści na stronę)

1. Wykonanie projektu układu graficznego i wizualizacji strony internetowej.

2. Stworzenie struktury strony internetowej.

3. Wprowadzenie treści na stronę internetową..

Strona internetowa zamieszczona na serwerze zamawiającego, będzie źródłem informacji o realizowanym projekcie, ogólnodostępną bazę przyrodniczą i elektronicznym informatorem mapowym o obszarach Natura 2000. Umożliwi udział społeczeństwa w ochronie obszarów Natura 200 i zapoznania się z dokumentacja i projektami planów ochrony.

15.

Wykonanie folderów informacyjnych (projekt graficzny, druk).

1. Projekt graficzny folderu informacyjnego.

2. Wydruk 5000 szt. folderów informacyjnych.

Przekazanie wiedzy z zakresu ochrony, celowości wyznaczenia obszarów Natura 2000 i o potrzebach ich ochrony, a także informacji o realizowanym projekcie i jego efektach.

IV. Zarządzanie projektem.

16.

Zarządzanie projektem (koszty pracy zespołu: koordynatora, osoby ds. obsługi projektu).

1. Koszty osobowe zespołu składającego się z zatrudnionych osób lub wyznaczonych pracowników Urzędu Morski w Szczecinie. Zespół obejmuje koordynatora projektu i stanowisko ds. obsługi projektu.

2. Praca zespołu będzie finansowana przez przyznanie dodatku zadaniowego dla Koordynatora projektu oraz opłacenie 1 pełnego etatu dla osoby zajmującej Stanowisko ds. obsługi projektu.

3. Zadanie obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie procedur przetargowych (stworzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), opisów przedmiotów zamówienia).

Niezbędne działania i czynności związane z realizacją projektu, jego prawidłowym udokumentowaniem i rozliczeniami, z przeprowadzeniem procedur przetargowych, z przygotowaniem umów z wykonawcami, z nadzorem nad poprawną realizacją zamówień, z pracami kontrolnymi.

17.

Zakup komputera wraz z oprogramowaniem systemowym.

Zakup przenośnego komputera zgodnie z procedurą zamówień publicznych.

Sprzęt komputerowy jest konieczny do:
- bieżącej pracy, pisania pism, dokonywania wyliczeń, - prowadzenia korespondencji elektronicznej,
- prac na dokumentach elektronicznych otrzymanych od wykonawcy dokumentacji i projektów planów ochrony,
- przeglądania i edytowania map, - korzystania z narzędzi GIS i internetowych.

18.

Delegacje (wyjazdy terenowe, wyjazdy konsultacyjne, wyjazdy szkoleniowe).

Koszty poniesionych przez Beneficjenta: wyjazdów terenowych na obszary objęte projektem, na spotkania konsultacyjne, szkoleniowych oraz na spotkanie z CKPŚ.

Wyjazdy wynikają z konieczności nadzorowania i kontrolowania postępu prac terenowych, z potrzeby uczestnictwa w organizowanych spotkaniach konsultacyjnych na obszarach Natura 2000, szkoleniach oraz z kontaktów roboczych z CKPŚProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko